یه چیزی هم مد شده هی میان قیمت کتابُ با قیمت پیتزا مقایسه میکنن، گه خوردن مقایسه میکنن، برن با قیمت قرمه سبزی مقایسه کنن.

Advertisements