بابام صاف اومد تو اتاق به صورت عطر زد رفت، بیرون یواشکی سیگار کشیده، مرد کوه درده.

 

Advertisements