رئیس اس ام اس داده روز معلمُ تبریک گفته به ماهایی که شیطونُ درس میدیم، مرتیکه بجا این دلقک بازیا اگه نمیریدی تو کار تا الان حقوقمونُ داده بودن.

Advertisements