تنها توصیفی که از مدونا میشه کرد همون پیرسگ چروکیده‌‍اس.

 

Advertisements