صب باید 5بیدار شم، دانشگاه دارم، خسته‌ام، کاش انقد اتیش نمیگرفتم، کاش به تصمیم دیگران می‌شد احترام گذاشت، کاش میشد به من چه. به من چه. به من چه. به من چه. به من چه. می فهمید چرا باید تو غار تنهایی زندگی کرد؟ هیچ کسیُ نداشته باشی؟

Advertisements