تو هشت سال گذشته یک نفر به دوستام اضافه شده، کلا پنج نفرن.