سیزده را همه عالم به در امروز از شهر.

Advertisements