با تمام احترام و ارادتی که در طول زندگیم نسبت به ریش داشتم و دارم، ولی متاسفانه باید بگم علی زندوکیلی قطعا کونیه.

 

Advertisements