عاقبت رفیق نابابُ بخواین ببینین همین رفاقت ابی با شادمهر، سرپیری انگار مجبورش کردن جدید بخونه.