میدونین بناب چه مزه‌ای داره ؟ یعنی ده یازده ساعت تا مراغه با قطار، یعنی سوار تاکسی که بشی به سمت بناب باید بیشتر پول بدی، یعنی روزی 10 ساعت سگ دو زدن تو کارخونه اخرش هم مظمئن باشن که کاری انجام ندادی، یعنی نهارهای تخمی شهرک صنعتی، یعنی اولین مهندسی که بعد یازده سال پاشو تو اون کارخونه خراب شده گذاشته، یعنی سالی چندین هزار تولید از روی التشون، یعنی به جا اینکه تو بخندی بهشون اونا بهت بخندن بهت، یعنی بلیط امشب ساعت هشت و نیم، یعنی ماموریت بودن حق ماموریت، یعنی بیگاری، یعنی تمام اون خوشمزگیای کبابای خیابون شیراز از تو دماغت در اومدن.