باز این خواهر ما پرونده طلاق گرفت، بابا اون بچه هم پدر میخواد هم مادر، چرا حالیتون نیس؟