از این لحظه من گه بخورم بخوام از گذاشتن وگذشتن حرف بزنم، پفیوزم اگه بخوام دیگه چنین گه خوریا و ادا هارو در بیارم ، کسی که حتی نتونه یه شغل تخمیُ ول کنه بشینه خونه گه میخوره بخواد از این حرفا بزنه.