اقا هر جور حساب کنی، هر جور که فرض کنی،  هر جور که بخوای عمل کنی ، اونی که تا بوده تومون بوده، بقیه‌اش هم تومون هستش.