گوشه خیابون وایساده بودم تاکسی بگیرم، دوتا دختر دبیرستانی دیدیم، زنگ زدم دوستم، اقا هر جور حساب کنی شیش هفتم خاطرات خوب واسه شیش ماه دوم سال هستش.