فک کنم قبلا هم گفته بودم، دوم راهنمایی معلم دینیمون سر امتحان کتاب باز کرده بودم ازم گرفت از کلاس انداختم، همون موقه دیگه نباید برمیگشتم.