تا الان، هرکسی رو دیدم ، خیلی راحت را گذشته‌اش کنار اومده، راحت گذشتن ازش، راحت تعریفش میکنن، راحت زندگی میکنن، اونوقت ما هنوز نکشیدیم بیرون.