در زمینه نگهداری لباس، ما از اون خانوادهاش هستیم که از ان،سکنجبین میگیرن.