امسال هنوز کسی نگفته به اونایی که رفتن بگین برگردن، فک کنم دیگه واسه همه  ثابت شده اونایی که رفتن دیگه برنمیگردن.

 

Advertisements