اقا ادمای پولدار حق ندارن چس ناله کنن، ادما خیلی پولدار هم کلا گه نخورن زندگیشونُ کنن.