+بخونیم اقا ؟

-بخونید

+منو بگیر ازهمهمه، منو به خلوتت ببر.

 

 

Advertisements