حقیقت اینه که دیشب تا 4 صب گائیده شدم، صبم 8 بیدار شدم ، شبم گفتم خیلی بهم خوش گذشت و دمتون گرم .

 

Advertisements