دروغ چرا من هنوز امیرتتلو و طرفداراشُ باور نمیکنم .