در رد نظریه عشق همیشه در مراجعه است میخواستم بنویسم، پاک کردم، من ادم نوشته های بلند نیستم دیگه .هیچ وقت هم نبودم.