مادر مدیر داخلی شرکت فوت کرده، دیروز و امروز تقریبا کاراشُ من انجام دادم، هیچی دیگه خانم دزد هستن.

کاش اگه دزدی میکنیم یجوری بکنیم که یک روز و نیمه گندش در نیاد.