اخرش، تمام گزارشایی که واسه پایان نامه به استاد دادمُ در قالب یک کتاب با عنوان گزارش یک کسکشی به چاپ می رسونم.