چهارشنبه‌ای بامزی ُ پشت تلفن قهوه‌ای کردم، یحتمل بندازنم بیرون تا یاد بگیر مدیرعاملُ قهوه‌ای نکنم.

 

Advertisements