ما پیرتر از اونی هستیم که بخوایم بریم فیسبوک از صفر شروع کنیم به چس ناله، همینجاشم افتاب لب بومیم. باید گذاشت و گذشت.