اگه همون دوشنبه ای به اون یارو که دم چرم مشهد بهم تبلیغ کاشت مو داد و می خواست شماره موبایلمم بگیره میگفتم کچل باباته جاکش، حتما دنیا جای بهتری میشد واسه زندگی.