یکی نیست بگه اخه پفیوز اگه ترم پیش سوالا اسون بود که نمی افتادی که این ترم هم میخوای مثل ترم پیش باشه سوالا.