مکا یک ، مکا دو  ، مکا دنده به دنده، مکا قبر بابات، خدایا این مکا هارو خودت پاس، با این وضع که ما پیش میریم میان همون دیپلمون هم ازمون میگیرن.

 

Advertisements