کاش حداقل تو سوریه و عراق بودیم، میومدن جهادی ،نکاح میکردن باهامون .