نزدیکای سه و نیم هستش، از ظهر تا اخر شب تو کردان مشغول شستن و تمیز کردن بودیم، خسته ام،خوابم نمیاد، سیگار داری؟ کاشکی صب نشه، البته مهم نیستا، ما که میدونیم صب میشه، ما که سخت جانتر از این صوبتا هستیم، گور باباش.