حال مرا نپرس که هنجارها مرا کردند.

 

 

Advertisements