*** تو عید.

 

پ.ن: جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.