رفتم به مسئول دفتر شرکتمون گفتم برام چندتا خودکار رنگی بخرین، تو چشام نیگا کرد گفت میخوای چیکار؟ تا سی شمردم، اب دهنم ُ قورت دادم خیلی اروم بهش گفتم همه هم سن و سالام خودکار رنگی دارن فقط من ندارم، نیگام کرد یه دسته خودکار از رو میزش داد بهم.کم تو خودمونُ میریختیم اینام اضافه شدن.