ادمی که میاد مهمونی، هر کی که بوده، هرچی که بوده، سر سفره که میشینه باید مثل مرد غذا بخوره، با اشتها، رژیم یا هر کوفته دیگه واسه خونه خودته، اونوقت میزبان به نسبت مهمون کمتر بخوره، حالا مهموk پفیوزتون دوبرابر شما باشه با دو متر شیکم سر سفره بشینه قد گربه بخوره تو چشای شما هم نیگا کنه، غذا از گلوتون پائین میره ؟  حیف اون دختر عموم که دادن به توی دیوس، ولله قسم خدا قهرش میگیره سر سفره مهمون باشی و ادا تنگارو در بیاری، عذاب میفرسته، روزیُ کم میکنه، تف به قبرت که چارتا اصول دینتم نمیدونی. حالا پفیوزا پا نمیشن برن ما بریم مثل ادم غذامونُ بخوریم.