ما تقریبا یاد گرفتیم که چطوری بزنیم تو سر دلمون، فکر و خیالای الکیُ چطوری از سرمون بیرون کنیم، بذر امید به این راحتیا تو دل ما کاشته نمیشه، اهک ریختیم ، روشم سیمان کردیم، بله اقا جان، مرد این بار گران نیست، دل مسکین ما.