مسوز اینچنین گرم در خود، مسوز

مپیچ اینچنین تلخ بر خود، مپیچ

که گر دست بیداد تقدیر کور

تو را می‌دواند به دنبال باد

مرا می‌دواند به دنبال هیچ

Advertisements