حریق خزان گذاشتیم، به هیرو اونودا نیگا میکنیم، تسلیم نشد، مرد تسلیم نمیشه.