بی شوخی قبر بابای کنترل مدرن، پاشیم بریم سوریه.

Advertisements