فقط افتخاری سهراب سپهری نخونده بود که خوند، یکی پیدا نشد بهش بگه مرد، حرمت اون سیبیلتُ نیگر دار، هرچی پیرتر میشن مغزا پوکتر؟