میریم که داشته باشیم سیزده روز اینده رو با چسناله های علمی و زیبا پیرامون کنترل مدرن و سیستم های کنترلی و روزگار.