جوان اول اسایشگاه بود. رفت.

ما از اون اولشم هیچ پخی نبودیم، همین گهی بودیم که الان هستیم.

 

Advertisements