یک ماه پیش مریض شدم، دوتا پنیسیلین زدم، حالا از کیفیت پائین پنیسیلینا و گولاخیه تزریقات چیه بگذریم، دیشب که نشستم سر درس و مشقم، جای امپوله درد گرفت، امان از این ایام ، امان.

 

Advertisements