ادمی باید یکیُ داشته باشه که یه موقه‌هایی جواب حالا چیکار کنیمشُ بده ، یکی باید باشه.