موضوع بچه بازی ترم پیش اینطوری کلید میخوره که استاد میکرو میاد تو مثالش خوشمزه بازی در بیاره و مثالشُ اینطوری میزنه که فلان چیز مثل بیل میمونه برا مکانیکا، و مکانیکای غیور برقیارو فازمتر به دست و لنت برق تو جیب تشبیه میکنن، نتیجه این میشه که ترم پیش تقریبا هرکسی که میکرو داشتن با یازده و هفتادوپنج میوفتن و هیچ کس گوش نداد که احمقا دارین سر اینکه کی بیشتر با درسا دهنش سرویس شده رقابت میکنین؟ چندسالتونه؟ کلاس چندمین اخه ؟

 

Advertisements