بعد اون ماجرای چینیا، تا یک هفته ناخوداگاه لبخند میزدم، ولی تو این سه روز از بس خندیدم صورتم درد گرفته، فرض کن بیمزه‌ترین و لوس‌ترین سوژه‌ات این باشه که مدیرت پیج » د بیگ از» لایک کرده باشه.