اگه لباس مشکی داشتم، قطعا از فردا باز شروع میکردم به پوشیدنش.

 

Advertisements