اون استاد بود رباتیک پیشرفته، همون که مطمئننم با فکر به کانادا ارم  جق زده، پروژه کلاسی گذاشته رو سایت، خدا شاهده اگه میگفت بیاین بدین اینجوری ناراحت نمیشدم که چنین پرژه ای گذاشته.

 

Advertisements