فردا کتاب قیدارُ می‌برم میدم به این یارو مهندس که داره خونه بقلیُ خراب میکنه بخونه،وقتی خوندش تو یک خط جواب بده بهم.